Právny charakter:

Všeobecné informácie o športovej organizácii

Adresa sídla: Černockého 7729/6, 831 53, Bratislava
IČO: 30806836
Čísla bankových účtov:

Druh športovej organizácie: Národný športový zväz v uznanom športe
Druh športu: stolný tenis
Druh vykonávanej športovej činnosti: Organizácia, vzdelávanie a riadenie všetkých činností národného športového zväzu
Elektronická pošta: sstz1@sstz.sk
Štatutárny orgán: PhDr.Zdeno Kríž (kriz@sport-fed.sk), Ing. Anton Hamran (sstz1@sstz.sk)
Kontrolór: Ján Tichý (tichyjan31@gmail.com)
Príslušnosť k športovým organizáciam: ITTF, ETTU, SOV, KŠZ

Predpisy a zasadnutie najvyššieho orgánu

Stanovy SSTZ - celé znenie - úprava z dňa 16.06.2017
Uznesenie z celoslovenskej konferencie SSTZ z dňa 16.06.2017
Zápis z celoslovenskej konferencie SSTZ z dňa 16.06.2017
Rokovací a volebný poriadok celoslovenskej konferencie SSTZ z dňa 16.06.2017

Uznesenie z celoslovenskej konferencie SSTZ z dňa 25.6.2016

Zápisy výkonného výboru SSTZ

Kontrolór SSTZ

Ekonomický charakter:

Rozpočet na rok 2017
Účtovná závierka za rok 2016
Výročná správa SSTZ za rok 2016
Správa auditora za rok 2016

Finančný charakter:

Prehľad priebežného čerpania financií

Prehľad peňažných pohybov

Evidenčný charakter:

Databáza hráčov
Databáza trénerov (športový odborníci)
Databáza rozhodcov
Výkonný výbor
Kalendár podujatí SSTZ

Pracovníci zväzu (sekretariát)