Právny charakter:

Všeobecné informácie o športovej organizácii

Adresa sídla: Černockého 7729/6, 831 53, Bratislava
IČO: 30806836
Čísla bankových účtov:

Druh športovej organizácie: Národný športový zväz v uznanom športe
Druh športu: stolný tenis
Druh vykonávanej športovej činnosti: Organizácia, vzdelávanie a riadenie všetkých činností národného športového zväzu
Elektronická pošta: sstz1@sstz.sk
Štatutárny orgán: PhDr.Zdeno Kríž (kriz@sport-fed.sk), Ing. Anton Hamran (sstz1@sstz.sk)
Kontrolór: Ing. Gabriel Wawrek (wawrek@ulbrich.sk)
Príslušnosť k športovým organizáciam: ITTF, ETTU, SOV, KŠZ

Predpisy a zasadnutie najvyššieho orgánu

Stanovy SSTZ - celé znenie - úprava z dňa 16.06.2017
Uznesenie z celoslovenskej konferencie SSTZ z dňa 16.06.2017
Zápis z celoslovenskej konferencie SSTZ z dňa 16.06.2017
Rokovací a volebný poriadok celoslovenskej konferencie SSTZ z dňa 16.06.2017

Uznesenie z celoslovenskej konferencie SSTZ z dňa 25.6.2016

Zápisy výkonného výboru SSTZ

Kontrolór SSTZ

Ekonomický charakter:

Rozpečt na rok 2018
Rozpočet na rok 2017
Účtovná závierka za rok 2016
Výročná správa SSTZ za rok 2016
Správa auditora za rok 2016

Finančný charakter:

Prehľad priebežného čerpania financií

Prehľad peňažných pohybov

Evidenčný charakter:

Databáza hráčov
Databáza trénerov (športový odborníci)
Databáza rozhodcov
Výkonný výbor
Kalendár podujatí SSTZ

Pracovníci zväzu (sekretariát)

Pozvánky na zasadnutie Výkonného výboru SSTZ
Pozvánka január 2018
Pozvánka február 2018

Mimoriadna konferencia SSTZ - per rollam

Zvolanie mimoriadnej konferencie SSTZ

Ing.Wawrek - predstavenie kandidáta na kontrolóra

Zoznam delegatov – mimoriadna konferencia 2018

Zápis z celoslovenskej per rollam konferencie SSTZ, konanej dňa 24.1.2018 v Bratislave