Komisia pre rozvoj stolného tenisu a školský šport

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
JUDr. Daniel Fink predseda 0907 945 370 daniel.fink@pobox.sk
Bc. Rudolf Bukovinský člen 0905 705 913 rudolf.bukovinsky@gmail.com
RNDr. Tibor Kollár člen 0905 960 130 tibor@tigeo.sk
Mgr. Janka Mihaľovová člen 0907 232 147 jankamihal@gmail.com
Jakub Cibula tajomník    

 

Správa komisie masového rozvoja a školského športu - konferencia SSTZ 2019

Správa komisie masového rozvoja a školského športu - konferencia SSTZ 2018

Svetový deň stolného tenisu 2019

Svetový deň stolného tenisu 2018

 

Návrh koncepcie KMRaŠŠ SSTZ na obdobie 2017_2021
 

Finančná podpora pre mládež do 23 rokov pre rok 2018

Vzorové stanovy pre kluby:

Sprievodný list
Zápisnica z členskej schôdze
Prezenčná listina z členskej schôdze
Vzorové stanovy pre kluby
Oznámenie o zmene stanov na MV SR