Metodicko - vzdelávacia komisia

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
RNDr. Marta Brúderová predseda
0903848054
marta.bruderova17@gmail.com
Ing. Anton Kutiš člen    
JUDr., Bc. Jozef Blaško člen    
Bc. Lucia Čolovičková člen   lucialucifer1@gmail.com
Ing. Zuzana Perháčová, PhD člen    
Mgr. Bc. Ivica Hatalová tajomníčka   hatalova@sstz.sk

 

ŠKOLENIA SEMINÁRE ZOZNAMY METODICKÉ MATIERIÁLY

Aktuálny zoznam trénerov k 1.7.2018

110/2016 Z.z Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v SR

Správa metodicko - vzdelávacej komisie - konferencia SSTZ 2018


Prihláška na školenie trénerov

Tréner stolného tenisu I

Tréner stolného tenisu II

Tréner stolného tenisu III

Tabuľka kalórií stolného tenistu

USMERNENIE k realizácii školenia trénerov licencie D poverenými KSTZ