Konferencia SSTZ

2019

Doplnenie Uznesenia č.11 z celoslovenskej konferencie SSTZ konanej dňa 19.6.2019 v Bratislave

Výsledky hlasovaní per rollam - konferencia SSTZ

Zápis z konferencie 2019

Výročná správa SSTZ za rok 2018

Účtovná závierka

Správa audítora SSTZ

Uznesenie z celoslovenskej konferencie SSTZ konanej dňa 19.6.2019

Správa volebnej komisie o doplnení člena VV SSTZ a voľbe podpredsedu DK SSTZ

Vyhodnotenie roka 2018 a plán na rok 2019

PROFIL Kandidáta na člena VV - Ing. Anton Kutiš

PROFIL Kandidáta na podpredsedu disciplinárnej komisie - MUDr. Jozef Kmeť, MPH - aktualizovaný

Pracovné Materiály ku konferencii 2019:

 

2018


2017

2016

 

Mimoriadna konferencia SSTZ - per rollam