Správa auditora za rok 2016

Výročná správa SSTZ za rok 2016