Základné dokumenty

Stanovy

Vzorové stanovy pre kluby

Sprievodný list
Zápisnica z členskej schôdze                   (word)
Prezenčná listina z členskej schôdze      (word)
Vzorové stanovy pre kluby                       (word)
Oznámenie o zmene stanov na MV SR  (word)

Pravidlá stolného tenisu

Registračný poriadok
Prestupový poriadok
Súťažný poriadok
Disciplinárny poriadok
Rokovací poriadok
Výklad súboru predpisov VV SSTZ
Štatút kontrolnej komisie
Štatút legislativnej komisie

Smernice

Smernica SSTZ č. 5/2019 - Smernica o finančnej podpore najúspešnejších stolných tenistov SR v ťažkej životnej situácii, spôsobenej zdravotnými problémami
Smernica SSTZ č. 4/2019 - Elektronické hlasovanie per rollam
Smernica SSTZ č. 3/2019 - Organizačný poriadok NSTC
Smernica SSTZ č. 2/2019 - Ekonomická smernica
Smernica SSTZ č. 1/2019 o postupe pri zadávaní zákaziek malého rozsahu, zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek - platná od 1.1.2019
Smernica SSTZ č.3/2018: Odmeny a náhrady rozhodcom stolného tenisu
Smernica č.1/2018: Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory - platná od 1.1.2019 (zmena bodu 3.3 a 5.7)
Smernica č.2/2018: Školenia a udeľovanie licencii rozhodcom stolného tenisu - aktualizované
Smernica SSTZ č. 8/2017: Plánovanie a rozpočet 
Smernica SSTZ č. 7/2017: Smernica o obehu účtovných dokladov
Smernica SSTZ č.1/2017: Odmeny za výsledky na Majstrovstvá Európy a Sveta
Smernica SSTZ č.4/2016: Pravidlá kontroly a kontrolných opatrení pre ÚTM
Smernica SSTZ č.3/2016: Smernica o odmeňovaní trénerov mládeže za medzinárodné výsledky
Smernica SSTZ č.2/2016: Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory
Smernica SSTZ č.1/2016: Ekonomická smernica
Smernica SSTZ č.3/2017: Ekonomická smernica - platná od 01.01.2018
Smernica pre poskytovanie odmeny a náhrad kontrolórovi SSTZ
Smernica SSTZ č.1/2015: Udeľovanie a aktualizácia trénerských licencií v stolnom tenise SR
Smernica SSTZ č.5/2017: Udeľovanie a aktualizácia trénerských licencií v stolnom tenise SR - platná od 01.01.2018
Smernica SSTZ č.6/2017: Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory - platná od 01.01.2018
Smernica SSTZ č.2/2015: Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podporySmernica SSTZ č.1/2011: Podmienky pre uhrádzanie nákladov na turnajoch World TOUR a WJC

Pravidlá pre tvorbu rebríčkov 

Ostatné dokumenty

Zákon o športe

Národné stolnotenisové centrum