Finančná podpora pre mládež do 23 rokov pre rok 2020 (aktualizované sumy 29.01.2021)

Na základe rozhodnutia VV SSTZ formou per rollam, dňa 25.01.2021, bola suma na jedného hráča navýšená o sumu 100 €. V najbližších týždňoch bude klubom doručený dodatok k zmluve o poskytnutí príspevku športovému stolnotenisovému klubu na účel športu mládeže do 23 rokov z finančných prostriedkov, poukázaných zo štátneho rozpočtu pre rok 2020, uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka. Kluby majú povinnosť tento príspevok využiť výlučne spôsobom akým čerpali príspevok.
Zoznam oprávnených účelov čerpania prostriedkov z príspevku ostáva nezmenený s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Príspevok je nutné vyčerpať najneskôr do 15.03.2021.

Tabuľka navýšených súm

 

Časový harmonogram:

  • 15.09.2020 – uzávierka štartu hráčov (potrebné 3 štarty) pre čerpanie príspevku do 23 rokov pre rok 2020  (obdobie 01.10.2019 - 15.09.2020) - ZMENA
  • 02.09.2020 – zverejnenie kompletnej výzvy na čerpanie príspevku
  • 25.09.2020 – uzávierka predkladania žiadostí o príspevok klubov /musí byť do termínu doručené/
  • 15.10.2020 – zverejnenie tabuľky klubov + zasielanie zmlúv klubom
  • 30.11.2020 – predkladanie dokladov na preplatenie - ZMENA
  • 30.11.2020 – zaslanie finančných prostriedkov klubom, resp. úhrady faktúr (priebežne)
  • 05.02.2021 - zasielanie dodatkov k zmluvám

 

 

Dokumenty:

Zverejnil: Jakub Cibula - 29.01.2021 - 15:32