Konferencia SSTZ 2021

Zápis z celoslovenskej konferencie SSTZ, konanej dňa 18.06.2021 v Bratislave

Harmonogram príprav Konferencie SSTZ 2021:

·       do 17.5.2021 – zaslanie návrhov na zmeny a doplnky súboru predpisov

·       do 31.5.2021 – uskutočnenie krajských konferencií

·       do 31.5.2021 – nahlásenie delegátov za jednotlivé kraje a extraligové kluby na sekretariát SSTZ (na sstz1@sstz.sk)

·       do 31.5.2021 – zaslanie návrhov KSTZ na kandidátov na jednotlivé pozície VV SSTZ ako aj predsedu a členov disciplinárnej komisie SSTZ

·       do 11.6.2021 – sekretariát SSTZ pošle pozvánku spolu s programom a podklady k programu všetkým delegátom konferencie a tiež zverejní aj na stránke www.sstz.sk

·       do 15.6.2021 – zverejnenie profilov kandidátov na jednotlivé volené funkcie

·       18.6.2021 – Konferencia SSTZ

Rokovací a volebný poriadok

Návrh na doplnok do stanov SSTZ

Pozvánka pre delegátov + program

Výročná správa kontrolóra za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Návrh na úpravu súboru predpisov

Výročná správa SSTZ za rok 2020

Správa audítora

Návrh rozpočtu pre rok 2021

Čerpanie rozpočtu za rok 2020

Profily kanditátov na jednotlivé volené funkcie:

Zverejnil: Jakub Cibula - 30.06.2021 - 14:37