Vybrané články z prestupového poriadku ohľadom prestupových termínov

PRESTUPOVÝ PORIADOK

3.2.1 Hráč môže hlásiť prestup v súťažnom ročníku v čase od 1.4. do 15.6 daného roku. Prestup ohlásený v termíne od 1.4. do 15.6. daného roku je platný po schválení a nadobudne účinnosť od 1.7. daného roku, pričom hráč zostáva hráčom pôvodného oddielu (klubu) do 30.6. daného roku. VV SSTZ má oprávnenie predĺžiť termín ukončenia prestupov pre konkrétnu súťaž v prípade, ak koniec súťaže alebo baráž je po termíne 15.6. príslušného súťažného ročníka.

3.3.4. Ak sa materský oddiel - klub nevyjadrí k prestupu hráča na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu - hosťovania", hráč je povinný predložiť iný dokument o tom, že informoval svoj materský klub o svojom prestupe.

3.5.3 Ak prestupuje hráč do 23 rokov (vrátane) musí byť predložené súhlasné vyjadrenie materského klubu – oddielu o prestupe alebo musí byť predložený doklad o úhrade výchovného podľa tabuľky v bode 3.8.6.

3.2.2. Hráč môže ohlásiť prestup aj v termíne od 16.6. do 15.9. a od 1.1 do 15.1. daného roku, pričom v tomto termíne materský oddiel -klub z ktorého hráč ohlasuje prestup a oddiel -klub do ktorého hráč hlási prestup je povinný jednoznačne sa vyjadriť k prestupu na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu - hosťovania" a to : súhlasíme. Prestup po schválení nadobúda účinnosť okamžite po jeho schválení avšak najskôr od 1.7.daného roku ak bol prestup podaný v termíne od 16.6. Ak materský oddiel - klub uvedie na tlačive nesúhlas resp. nevyjadrí k prestupu hráča na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu - hosťovania", bude sa to považovať tiež ako nesúhlas a v takom prípade matričná komisia takýto prestup zamietne.

- 03.06.2021 - 09:57