Usmernenie pre kluby – príspevok U23

Výkonný výbor SSTZ na svojom zasadnutí dňa 24.05.2021 prerokoval otázky súvisiace s čerpaním príspevku do 23 rokov pre kluby pracujúce s mládežou. Výkonný výbor SSTZ oznamuje, že termín na predloženie troch štartov bude do 30. augusta 2021, pričom rozhodným obdobím bude obdobie od 01. októbra 2020 do 30. augusta 2021. Z tohto dôvodu preto apeluje na jednotlivé krajské stolnotenisové zväzy, aby oficiálne súťaže mládeže na krajských úrovniach spustili možno čo najskôr tak, aby bolo možné započítať štarty detí do čerpania príspevku. Súčasne to obdobne platí aj pre školské stolnotenisové ligy, ktoré sú za podmienok stanovených SSTZ považované za oficiálne stolnotenisové súťaže SSTZ.

Zverejnil: Jakub Cibula - 08.06.2021 - 14:59