Výzva pre základné školy na zapojenie sa do projektu “Stolný tenis do škôl 2021”

Ktorákoľvek základná škola na území Slovenska sa môže požiadať o zapojenie sa do projektu podaním žiadosti, ktorá je zverejnená na tejto webowej stránke  www.sstz.sk ako aj na stránke www.sraketoudoskoly.sk. Na základe predložených žiadostí bude vybraných 18 škôl, kde sa v roku 2021 show uskutoční, 6 na východnom Slovensku, 6 na strednom a 6 na západnom Slovensku. Na schválenie projektu nie je právny nárok. SSTZ si vyhradzuje právo na zmenu projektu či jednotlivých časti, prípadne jeho zrušenie. V tomto ročníku bude kladený dôraz na samotnú aktivitu a kreativitu školy, čo znamená, že každá škola by svojimi aktivitami smerom k show mala čo najviac zaujať a presvedčiť, prečo vybrať práve ju a jej žiakov. Foto dokumentácia, prípadne iné mediálne výstupy školy sú je súčasťou žiadosti o zapojenie sa do projektu.

Výzva na zapojenie sa do projektu Stolný tenis do škôl 2021

Žiadosť o zapojenie sa do projektu Stolný tenis do škôl 2021 (pdf)

Žiadosť o zapojenie sa do projektu Stolný tenis do škôl 2021 (doc)

Časový harmonogram:
30. 09. 2021 – uzávierka termínu na predkladanie žiadostí (Termín predĺžený na základe rozhodnutia VV dňa 19.08.2021)
10. 10. 2021 – vyhodnotenie žiadostí, uverejnenie úspešných žiadateľov
Október/December – Realizácia podujatí (podľa pandemickej situácie)

Bližšie info o projekte "Stolný tenis do škôl"

Zverejnil: Jakub Cibula - 30.08.2021 - 16:02