Finančná podpora pre mládež do 23 rokov pre rok 2021

Časový harmonogram:

  • 31.08.2021 – uzávierka štartu hráčov (potrebné 3 štarty) pre čerpanie príspevku do 23 rokov pre rok 2021  (obdobie 01.10.2019 - 31.08.2021)
  • 23.08.2021 – zverejnenie kompletnej výzvy na čerpanie príspevku
  • 15.09.2021 – uzávierka predkladania žiadostí o príspevok klubov /musí byť do termínu doručené/
  • 30.09.2021 – zverejnenie tabuľky klubov + zasielanie zmlúv klubom
  • 10.11.2021 – predkladanie dokladov na preplatenie
  • 30.11.2021 – zaslanie finančných prostriedkov klubom, resp. úhrady faktúr (priebežne)

 

 

 

Dokumenty:

Pozor zmena:
Kluby ktoré si žiadali príspevok v roku 2020 a nenastala žiadna zmena v dokumentoch vyplnia aj následovný dokument:

  • Čestné vyhlásenie - opätovná žiadosť   (PDF) - v takomto prípade kluby doručia následovné dokumenty: Žiadosť, Registračná tabuľka 3 štartov, Zápisnica o voľbe štatutárneho zástupcu a spôsob konania, resp. iný doklad preukazujúci oprávnenie konať, Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu a Čestné prehlásenie - opätovná žiadosť.

 

Zverejnil: Jakub Cibula - 30.09.2021 - 20:05