Informačný systém športu - Povinné zverejňovanie

Adresa sídla: Černockého 7729/6, 831 53, Bratislava
IČO: 30806836
Číslo bankového účtu: SK89 0200 0000 0017 9998 1755
Druh športovej organizácie: Národný športový zväz
Druh športu: stolný tenis
Druh vykonávanej športovej činnosti: Slovenský stolnotenisový zväz (ďalej len „SSTZ“) je športovou organizáciou podľa §8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon”), ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu.
Adresa elektronickej pošty: sstz1@sstz.sk
Štatutarný orgán: Ing.Anton Hamran (hamran.anton@gmail.com), Mgr.Ivica Hatalová (hatalova@sstz.sk)
Kontrolór SSTZ: Ing.Gabriel Wawrek (kontrolor@sstz.sk)
Príslušnosť k športovým organizáciam: ITTF, ETTU, SOŠV
Konferencia SSTZ
Výkonný výbor
Zápisy z výkonného výboru
Pozvánky na VV:
január 2021
február 2021
marec 2021
april 2021
máj 2021
jún 2021
júl 2021
august 2021
september 2021