Konferencia SSTZ

2022

 

 

Konferencia SSTZ

2021

Zápis z celoslovenskej konferencie SSTZ, konanej dňa 18.06.2021 v Bratislave

Harmonogram príprav Konferencie SSTZ 2021:

·       do 17.5.2021 – zaslanie návrhov na zmeny a doplnky súboru predpisov

·       do 31.5.2021 – uskutočnenie krajských konferencií

·       do 31.5.2021 – nahlásenie delegátov za jednotlivé kraje a extraligové kluby na sekretariát SSTZ (na sstz1@sstz.sk)

·       do 31.5.2021 – zaslanie návrhov KSTZ na kandidátov na jednotlivé pozície VV SSTZ ako aj predsedu a členov disciplinárnej komisie SSTZ

·       do 11.6.2021 – sekretariát SSTZ pošle pozvánku spolu s programom a podklady k programu všetkým delegátom konferencie a tiež zverejní aj na stránke www.sstz.sk

·       do 15.6.2021 – zverejnenie profilov kandidátov na jednotlivé volené funkcie

·       18.6.2021 – Konferencia SSTZ

Rokovací a volebný poriadok

Správa volebnej komisie

Návrh na doplnok do stanov SSTZ

Pozvánka pre delegátov + program

Výročná správa kontrolóra za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Návrh na úpravu súboru predpisov

Výročná správa SSTZ za rok 2020

Správa audítora

Účtovná závierka za rok 2020

Rozpočet pre rok 2021

Čerpanie rozpočtu za rok 2020

Zoznam kandidátov do VV SSTZ a disciplinárnej komisie 2021

Profily kanditátov na jednotlivé volené funkcie:

 

 

 

2020

Celoslovenská konferencia stolného tenisu – formou per rollam

Slovenský stolnotenisový zväz po prvý raz vo svojej 95-ročnej histórii uskutočnil dňa 30.6.2020 konferenciu elektronickou formou per rollam. Vzhľadom na hygienické opatrenia súvisiace s negatívnym vplyvom COVID-19, 55 delegátov z regionálnych zväzov, extraligových klubov a záujmových skupín hlasovalo o vopred zaslaných materiáloch elektronicky: o schválení správy o činnosti zväzu za uplynulé obdobie, výročnej správe za rok 2019, o čerpaní rozpočtu za rok 2019 a rozpočte na rok 2020 ako aj záložnom práve na budovu stolnotenisovej haly SSTZ v súvislosti s pôžičkou na zakúpenie pozemkov pod Národným stolnotenisovým centrom.

Na hlasovaní sa zúčastnilo 50 delegátov, čo je 90,9%, čím sa rozhodnutia konferencie stali platné. Konferencia ukázala veľkú zodpovednosť delegátov a aj ich flexibilnosť nielen pri hlasovaní, ale aj pri zabezpečovaní úloh a povinností vyplývajúcich z úplne zmeneného kalendára domácich a zahraničných súťaží.

Najbližšia konferencia SSTZ bude o rok za osobnej účasti delegátov a okrem štandardných bodov programu bude aj voliť nové vedenie SSTZ na ďalšie 4-ročné obdobie.

Zápis z celoslovenskej konferencie SSTZ, konanej elektronicky dňa 30.06.2020 formou per rollam

Uznesenie z celoslovenskej konferencie SSTZ, konanej elektronicky dňa 30.06.2020 formou per rollam

Zápis návrhovej komisie z celoslovenskej konferencie SSTZ per rollam, konanej dňa 30.06.2020

Správa mandátovej komisie

Správa o činnosti predsedu a členov VV SSTZ

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2019 a plán na rok 2020

Výročná správa SSTZ za rok 2019

Správa auditora za rok 2019

Výročná správa kontrolóra SSTZ za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019

Účtovná zavierka SSTZ za rok 2019

Pozvánka na riadnu celoslovenskú konferenciu SSTZ elektronickou formou per rollam

Zoznam delegátov na celoslovenskú Konferenciu SSTZ formou per rollam 2020

Rokovací poriadok

 

2019

Doplnenie Uznesenia č.11 z celoslovenskej konferencie SSTZ konanej dňa 19.6.2019 v Bratislave

Výsledky hlasovaní per rollam - konferencia SSTZ

Zápis z konferencie 2019

Výročná správa SSTZ za rok 2018

Účtovná závierka

Správa audítora SSTZ

Uznesenie z celoslovenskej konferencie SSTZ konanej dňa 19.6.2019

Správa volebnej komisie o doplnení člena VV SSTZ a voľbe podpredsedu DK SSTZ

Vyhodnotenie roka 2018 a plán na rok 2019

PROFIL Kandidáta na člena VV - Ing. Anton Kutiš

PROFIL Kandidáta na podpredsedu disciplinárnej komisie - MUDr. Jozef Kmeť, MPH - aktualizovaný

Pracovné Materiály ku konferencii 2019:

 

2018


2017

2016

 

Mimoriadna konferencia SSTZ - per rollam