Nahrávam...
bgbgbgbg

Dvojitý štart

3.7  ŠTATÚT DVOJITÉHO ŠTARTU  (hráč  môže hrať súčasne štartovať v Extralige mužov a žien na Slovensku a zároveň v zahraničí)

3.7.1     Povolenie na dvojitý štart sa vydáva SSTZ na základe žiadosti hráča, na predpísanom tlačive.

3.7.2     Dvojitý štart nemôže byť udelený medzi dvomi slovenskými klubmi. Hráč v danej dobe môže mať udelený, len jeden štatút dvojitého štartu na Slovensku.

3.7.3     Hráč môže byť len na jednej súpiske družstva.

3.7.4     Na stretnutie môže nastúpiť neobmedzený počet hráčov so štatútom dvojitého štartu.

3.7.5     Hráči nebudú zaradení do základu žiadneho družstva, budú uvedení na konci súpisky.

3.7.6     Dvojitý štart nemôže byť kombinovaný s výnimočným hosťovaním.

3.7.7     Dvojitý štart sa týka len súťaží Extraligy mužov a žien.

3.7.8     Hráč, ktorý má štatút dvojitého štartu môže nastúpiť na nadstavbovej časti, len v prípade že nastúpil v základnej časti minimálne v 40% stretnutí.

3.7.9     Na stretnutie, kde bol zmenený termín po dohode klubov, hráč s dvojitým štartom  nemôže nastúpiť. Toto ustanovenie neplatí keď termín zmení riadiaci organ z dôvodov:

a.    plnenie reprezentačných povinností z poverenia SSTZ aspoň jedného hráča a tento je na súpiske družstva v jeho základe

b.    zmena termínu z dôvodu účasti klubu v pohároch ETTU

3.7.10   Hráč môže štatút dvojitého štartu ohlásiť len v prestupovom termíne od 1.4.do 15.9. Dvojitý štart po schválení nadobúda účinnosť okamžite po jeho schválení avšak najskôr od 1.7.daného roku

3.7.11   Štatút dvojitého štartu bude vyznačený v registračnom preukaze resp. v registri SSTZ

3.7.12   Dvojitý štart nemení príslušnosť k pôvodnému klubu.

3.7.13   Dvojitý štart sa udeľuje na jeden súťažný ročník.

3.7.14   V prípade, že hráč nedovŕši vek 18  rokov, súhlas dáva jeho zákonný zástupca (rodič).

3.7.15   Hráč, ktorý hlási dvojitý štart je povinný uhradiť SSTZ  poplatok 100 EUR.

3.7.16   Hráč môže hrať aj vo viacerých zahraničných kluboch.

3.7.17   Ak hráč predloží  všetky požadované dokumenty v zmysle tohto prestupového poriadku, takýto dvojitý štart príslušná komisia schváli.