Nahrávam...
bgbgbgbg

Kontrolná komisia

Štatút kontrolnej komisie SSTZ

Č l á n o k I.

Postavenie komisie

 1. Kontrolná komisia SSTZ (ďalej len KK SSTZ) je odbornou komisiou Výkonného výboru SSTZ, ktorá vznikla na základe Stanov SSTZ podľa čl.44 – odborné komisie SSTZ a uznesenia mimoriadnej konferencie SSTZ podľa bodu IV. ods. e.
 2. KK SSTZ vykonáva svoju činnosť na pôde SSTZ v zmysle stanov, vykonávajúcich pokynov a opatrení VV SSTZ a podľa tohto „Štatútu“.
 3. VV SSTZ si na kontrolu činnosti SSTZ a hospodárenia vytvára kontrolnú komisiu ako pomocný orgán kontrolóra SSTZ. Kontrolná komisia je zložená zo 4 členov . Každý KSTZ môže navrhnúť jedného člena do KK SSTZ a z uvedených kandidátov VV SSTZ zvolí predsedu a 3 členov KK SSTZ v zmysle Stanov SSTZ , článku 44, ods. 5. V prípade odstúpenia, alebo odvolania členy KK SSTZ nastupuje na jeho miesto ďalší z kandidátov navrhnutých KSTZ na základe voľby VV SSTZ. Člen KK SSTZ nemôže byť súčasne členom výkonného výboru SSTZ ani žiadnej inej komisie SSTZ.

Č l á n o k II.

Úlohy KK SSTZ

 1. Kontrolná komisia SSTZ kontroluje dodržiavanie stanov SSTZ, plnenie uznesení prijatých na konferencii SSTZ, uznesení VV SSTZ a iných organizačných predpisov v činnosti členov výkonného výboru, sekretariátu, odborných komisií a organizačných zložiek SSTZ.
 2. Kontroluje hospodárenie a finančné činnosti SSTZ, jeho orgánov a zložiek. Kontrolná činnosť je zameraná predovšetkým na: a) hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov, b) dodržiavanie právnych predpisov a dodržiavanie predpisov a rozhodnutí SSTZ. KK SSTZ upozorňuje na zistené nedostatky a písomne predkladá návrhy na opatrenia predsedovi SSTZ, kontrolórovi SSTZ, generálnemu sekretárovi a VV SSTZ.
 3. KK SSTZ rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Zo zasadnutí KK SSTZ sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom.

Č l á n o k III.

Záverečné ustanovenie

 1. KK SSTZ zasadá podľa potreby, najmenej dvakrát ročne.
 2. Komisia je spravidla ustanovená na rovnaké funkčné obdobie ako VV SSTZ.
 3. Činnosť komisie je zabezpečovaná z rozpočtu VV SSTZ. Členstvo v KK SSTZ je dobrovoľné , bez nároku na honorár. Členovia KK SSTZ majú nárok na úhradu cestovných nákladov v zmysle platných predpisov.
 4. Agenda KK SSTZ je uložená na sekretariáte SSTZ.
 5. Predseda KK SSTZ môže byť prizvaný na rokovanie VV SSTZ k bodom, ktoré súvisia s činnosťou KK SSTZ.

Schválené VV SSTZ zo dňa 20.9.2016