Nahrávam...
bgbgbgbg

Konferencia SSTZ

Riadna konferencia 2024

 

Riadna konferencia 2023

 

Konferencia per rollam 2023 - Inštalácia fotovoltaického zariadania na streche haly SSTZ

Riadna konferencia SSTZ 2023 sa uskutoční prezenčnou formou 30.6.2023 v Hoteli Nivy, ku ktorým budú informácie samostatne zaslané v osobitnom e-maili.

Vzhľadom na to, že VV SSTZ schválil inštaláciu fotovoltaiky na stolnotenisovú halu SSTZ a MŠVVaŠ SR pridelilo SSTZ kapitálové prostriedky vo výške presahujúcej 100.000,- €, je potrebné v zmysle Stanov SSTZ, Článok 26 - Právomoci konferencie, bod c) schvaľovať uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 100.000,- €. (Predpokladaná hodnota zákazky je cca 120.000 EUR)

Nakoľko riadna konferencia SSTZ bude až v júni, je potrebné uvedený jeden bod schválenie čerpania rozpočtu schváliť konferenciou per rollam.

Konferencia formou per rollam sa uskutoční dňa 26.4.2023 k tomuto jedinému bodu a to:

"Inštalácia fotovoltaického zariadania na streche haly SSTZ",

Konferencie per rollam sa zúčastnia delegáti z poslednej riadne zvolanej konferencie z r. 2022. Je potrebné ju uskutočniť v čo najkratšom čase, aby sa mohlo spracovať verejné obstarávanie ako aj následná inštalácia, keďže ide o práce a službu vyššieho rozsahu.

 

 2022

2021

Zápis z celoslovenskej konferencie SSTZ, konanej dňa 18.06.2021 v Bratislave

Harmonogram príprav Konferencie SSTZ 2021:

  • do 17.5.2021 – zaslanie návrhov na zmeny a doplnky súboru predpisov
  • do 31.5.2021 – uskutočnenie krajských konferencií
  • do 31.5.2021 – nahlásenie delegátov za jednotlivé kraje a extraligové kluby na sekretariát SSTZ (na sstz1@sstz.sk)
  • do 31.5.2021 – zaslanie návrhov KSTZ na kandidátov na jednotlivé pozície VV SSTZ ako aj predsedu a členov disciplinárnej komisie SSTZ
  • do 11.6.2021 – sekretariát SSTZ pošle pozvánku spolu s programom a podklady k programu všetkým delegátom konferencie a tiež zverejní aj na stránke www.sstz.sk
  • do 15.6.2021 – zverejnenie profilov kandidátov na jednotlivé volené funkcie
  • 18.6.2021 – Konferencia SSTZ

 

Profily kanditátov na jednotlivé volené funkcie:

 

2020

Celoslovenská konferencia stolného tenisu – formou per rollam

Slovenský stolnotenisový zväz po prvý raz vo svojej 95-ročnej histórii uskutočnil dňa 30.6.2020 konferenciu elektronickou formou per rollam. Vzhľadom na hygienické opatrenia súvisiace s negatívnym vplyvom COVID-19, 55 delegátov z regionálnych zväzov, extraligových klubov a záujmových skupín hlasovalo o vopred zaslaných materiáloch elektronicky: o schválení správy o činnosti zväzu za uplynulé obdobie, výročnej správe za rok 2019, o čerpaní rozpočtu za rok 2019 a rozpočte na rok 2020 ako aj záložnom práve na budovu stolnotenisovej haly SSTZ v súvislosti s pôžičkou na zakúpenie pozemkov pod Národným stolnotenisovým centrom.

Na hlasovaní sa zúčastnilo 50 delegátov, čo je 90,9%, čím sa rozhodnutia konferencie stali platné. Konferencia ukázala veľkú zodpovednosť delegátov a aj ich flexibilnosť nielen pri hlasovaní, ale aj pri zabezpečovaní úloh a povinností vyplývajúcich z úplne zmeneného kalendára domácich a zahraničných súťaží.

Najbližšia konferencia SSTZ bude o rok za osobnej účasti delegátov a okrem štandardných bodov programu bude aj voliť nové vedenie SSTZ na ďalšie 4-ročné obdobie.

 

2019

Pracovné Materiály ku konferencii 2019:

2018


2017

2016

 

Mimoriadna konferencia SSTZ - per rollam